White Wizard (Phù Thủy Trắng)

Nội dung:


Binh đoàn phù thủy Trắng sẽ tấn công lục địa MU, người chơi tìm và tiêu diệt sẽ nhận được:

- Các loại ngọc ( Bless , Soul , Creation , Chaos )
- Nhẫn phù thủy tăng lực tấn công.


Địa điểm:

Xuất hiện ngẫu nhiên tại Loren, Devias, Noria
Thời gian:

1h00, 5h00, 9h00, 13h00, 17h00, 21h00Admin - Tổng Điều hành
Kính báo!