Hệ thống đã hoạt động lại bình thường, các bạn có thể tiến hành connect lại game nhé !

- Sau khi bảo trì kundun sẽ xuất hiện lại ở
SUB 2 - 3

Phòng Điều Hành Sự Kiện
Trân Trọng Thông Báo!